اقدامات لازم هنگام گیر کردن در آسانسور

اقدامات لازم هنگام گیر کردن در آسانسور

آسانسورها وسیله های خودرویی هستن که راننده ای ندارند بنابرین مبدا ومقصد توسط مسافران مشخص میشود،بنابرین این وسیله خودکار گاهها خطرناک میشود چون قادربه شناسایی قد ووزن وبیمار اسالم بودن افراد نیست بنابرین نباید افرادبیمار یا کودکان به تنهای از ان استفاده کنندوهمچنین ظرفیت نهایی ان درهنگام استفاده درنظر گرفته شود.

آسانسورها باید مجهزبه سیستم الارم یا زنگ خطر باشندولی خوداستفاده کنندگان نیز باید تاجایی که ممکن هست زمان هایی که ساختمان خلوت است به تنهایی ازان استفاده نکنند.

ولی بارعایت همه این نکات امکان داردهمه ما روزی در آسانسورگیرکنیم بنابرین برای انکه به سلامت ازان خارج شویم نکاتی را مدنظر قراردهیم،ازجمله این نکات انجام ندادن کارهای غیرعاقلانه ازقبیل پریدن یا بالارفتن ازآسانسوراست.ازدلایل حوادث داخل آسانسور این است که افراد محبوس خودشان تلاش میکننداز آسانسورخارج شوند.بنابرین توصیه میشودهرگونه عملیات نجاتتحت نظارت مستقیم پرسنل آسانسورانجام شودچون ان افراد تجربه وتحصص لازم را دارند.

افراد متخصص نکات رابه افراد داخل آسانسورتوصیه می کنند که باید به ان عمل نمایند تا ازخطرات احتمالی جلوگیری شود.:

درآسانسوربمانید وخونسردی خودرا حفظ کنید وبقیه افراد راهم ارام کنید آسانسور سقوط نمیکند وشما درامانید.

کف آسانسوربشنید تا وقتی آسانسوردوباره حرکت کرد تعادلتان به هم نخورد.

هوا درچاه وکابین آسانسوروجود دارد واکسیژن تمام نمیشود نگران کمبود هوا نباشید.

مردم را درداخل کابن نگهدارید به مسافران بگوییدکه با اهرم انداختن درهارابازکردن اشتباه است واین کارممکن است مانع ازحرکت آسانسوربه منظورنجات جان انها شود.

با افرادی که خارج از آسانسور هستندتماس بگیرد.

ازماندن در آسانسوروتاریکی نهراسید زیرا که روشنایی اکثر آسانسورها هنگام توقف آسانسور کارمیکند حتی اگر جریان برق قطع شود بسیاری از آسانسورها به سیسیتم باتری پشتیبان برای تامیین روشنایی اضطراری مجهز هستند.

وقتی درب های آسانسور توسط تیم نجان بازمیشوند ازدرب فاصله بگیرد.

زمانی که آسانسورتوقف کرد به دلیل قطع برق یا نقص فنی ،ابتدا کلید اصلی برق راقطع نمایید وسپس موارد زیر راانجام دهید:

1)اگرقسمت زنگ خورده سیم بکسل ها با قسمتهای رنگ خورده پایه موتورگیربکس ها هم سطخ هستندکابین هم سطخ با یکی از طبقات ایستاده درغیر این صورت اهرم ترمز روی موتورگیربکس رافشاردهیدوبادست دیگر فلکه زرد رنگ دستی موتور راباید درجهتی که راحتر میچرخد چرخاند(ودرصورتی که سرعت خرکت زیادبود باشل کردن اهرم جلوی سرعت رابگیرید)تا قسمتهای رنگ خورده روی سیم بکسل باقسمتهای رنگ خورده پایه موتورگیربکس هم سطح شوند دراین حالت اهرم ترمز رارها کنیدتاکابین متوقف شود.

2)موقعیت مکانی کابین را ازسوراخهای سقف چاه پیداکنیدوبه طبقه موردنظزبرید.

3)بعدازرفتن به طبقه موردنظر،درب طبقه راباکلیدسه گوش بازکنیدوسپس درب کابین راهم بازکنیدومسافران راخارج کنید.

4)پس از خارج کردن افرادباشرکت آسانسورموردنظرتماس بگیردتابرای بررسی اشکال به محل موردنظربایند.