سیستم ایمنی اسانسور

سیستم ایمنی اسانسور

وسیله مکانیکی است که زمانی که سیم بکسل شل میشود یاخرابی به وجودمی اید موجب نگه داشتن وتوقف کابین ووزنه تعادل در روی ریل راهنما میشودواین مکانیزم زمانی عمل مینماید که سرعت از مقدارمشخص شده ای بیشترباشد وعملکرداین مکانیزم توسط گاورنر که معمولا درموتور خانه هست شروع میشود.

گاورنر اهمان کنترل کننده مکانیکی که مطابق با درخواست سفارش دهنده یا خریدار درسرعت های موردنظر وبراساس رعایت استانداردها به وسیله دستگاههای الکترونیکی تنظیم وپلمپ میشود.واز خصوصیات مهم گاورنر قابلیت انجام کار درهنگام حرکت کابین به سمت بالا یاپایین است وهنگامی که سرعت حرکت کابین بیش ازحدمجازباشد سیم بکسل گاورنر به پاراشوت که روی یوک کابین وصل هست فرمان مکانیکی میدهد وکابین سریعا برابر عمل ترمز کنترل ومتوقف میشود.

پاراشوت:مربوط به ایمنی ویکی ازمهمترین قسمتهای اسانسورمیباشد به عبارت دیگرهمان ترمز اضطراری میباشد.

پاراشوتها دونوع هستند .

 1. تدریجی 
 2. لحظه ای

دراسانسورهای باسرعت خداکثر 6.0 متربرثانیه ازانواع لحظه ای ودر سرعتهای بیشتراز 6.0متربرثانیه حتما ازنوع تدریجی استفاده میشود.

ضربه گیرها:قسمتهایی هستندکه زمانی که کابین یا وزنه ازحدود تعیین شده بگذرد وبا کف چاهک برخوردکننداز برخوردسخت وخشن جلوگیر میکند.وطوری طراحی میشوندکه انرژی جنبشی کابین اوزنه تعادل راجذب کرده یامستهلک نمایند.ومیتواندازجنس های پلی اورتان،فنر یاروغنی انتخاب شودکه این بستگی به سرعت اسمی دارد.

تجهیزات الکتریکی نیز شامل امکانات ایمنی وروشنایی میشوند.

ترمزها:زمانی که سیستم کنترل یا برق ها قطع شوندسیستم ترمزاسانسورباید بتواندبه طوراتوماتیک عمل نماندبنابرین باید ازترمزهای اصطحکاکی الکترومغناطیسی استفاده کرد.

ترمزها بایدبتوانند زمانی که کابین باسرعت 125درصدبارنامی فود درسرعت معمول خودحرکت مبکنندسیستم رابه طورکامل متوقف ودرحالت سکون نگهدارند.

عملیاتی که کارفرما هنگام نصب واجرای اسانسورباید انجام دهد شامل موارد زیراست:

 • 1)زدن ضدزنگ برای اهن کشی
 • 2)بعدازنصب ریل ودرب باید دورتا دورچاهک اسانسوردیوارکشی کرد.
 • 3)استانه درب بایدسفیدکاری شود.
 • 4)زیرطاق اتاق اسانسوربایدقلاب باتحمل بار1500KGنصب شود.
 • 5)دراتاقاسانسوربایدکابل وجعبه سه فاز نصب شود.
 • 6)دیواره های داخلی چاهک رابایدسفیدکاری کرده وکلیه منافذمسدودشود.
 • 7)چراغ تونلی نصب شود.
 • 8)روشنایی موتورخانه مناسب باشد.
 • 9)داخل اتاق اسانسورهواکش 40در40 اجرا شود.
 • 10)چاه ارت اجراشود.
 • 11)ته چاهک رابنائی کرده وسکویی ته چاه اجراشود.
 • 12)بعداز تهیه موتوراسانسور بتون کاری شود.
 • 13)درب های طبقات رنگ امیزی  شود.
 • 14)درموتورخانه دریچه چاهک اسانسور اجراشود.