راهکارهای کاهش انرژی در سیستم آسانسور

راهکارهای کاهش انرژی در سیستم آسانسور

مهمترین و اثر بخش ترین راهکارهای کاهش انرژی :  1- راهکارهای مکانیکی   2-راهکارهای الکتریکی

 

راهکارهای مکانیکی شامل 

 1.  بررسی تعداد اسانسور مورد نیاز:تعدادنصب کمتر مساوی است با انرژی کمتر . برای این مورد باید ترافیک وتعداد طبقات و ظرفیت اسانسورهای موجود و زمان انتظار را در نظر گرفت و همچنین مکان یابی مناسب برای محل نصب وتعداد اسانسور با در نظر گرفتن موقعیت راه پله ها،طراحی ساختمان،میزان دسترسی،ظرفیت قابل حمل ،ایمنی و...انجام شود.
 2.  انتخاب تکنولوژی مناسب: هیدرولیک یا گیربکسی یا گیرلس انتخاب تکنولوژی مناسب تاثیربسیار زیادی در مصرف انرژی رادارد. اسانسور هیدرولیک معمولی بیشترین مصرف انرژی رادارد واسانسورهای کششی گیرلس کمترین مصرف انرژی رادارد،البته باید توجه داشت استفاده از تجهیزات مدرن در اسانسورهای هیدرولیک منجربه مصرف انرژی مشابه با اسانسورهای کششی میشود.
 3. سیستم تعلیق ونصب گیربکس: قطعات  متحرک گیربکس سبب اصطحکاک  ودرنتیجه تلفات میشوند،استفاده از موتور گیربکس ا گیرلس با راندمان بالا منجربه کاهش مصرف انرژی میشود. سیستم تعلیق هم مشابه گیربکس عمل میکند،انتخاب صحیح ترکیب گیربکس سیستم تعلیق وهرزگردهاسبب مصرف بهینه انرژی میشود.همچنین استفاده از گیربکس خورشیدی و موتورهای گیرلس سبب کاهش مصرف انرژی منیشود.
 4. بررسی ساختار طرح:ساختارطرح بایدبا دقت بررسی شود.به عنوان مثال اتصال سیم بکسل یا سیلندر به نقطه میانی کابین سبب کاهش اصطحکاک ودر نتیجه تلفات کمتر میشود.
 5. انتخاب موتور با راندمان وسایز مناسب:عنصر کلیدی کاهش مصرف انرژدر حرکت،راندمان موتور است. راندمان ،نسبت انرژی مکانیکی خروجی موتور به انرژی الکتریکی ورودی است.باید توجه  داشت راندمان در خارج از نقطه کار نامی متغیر است.همچنین انتخاب موتور بزرگتر منجر به تلفات بیشتر وافزایش حرارت موتور میشود.در انتخاب موتور باید دقت شود،زیرا انتخاب موتور بزرگتر منجر به تلفات بیشتر وافزایش حرارت موتور میشود.در انتخاب موتور باید دقت شود،زیرا انتخاب موتور باراندمان بالاتر لزوما به معنای بهره وری اقتصادی نیست،تنها چنددرصد افزایش راندمان موتور،افزایش قیمت زیادی رابه همراه خواهد داشت که ممکن است برای کاربردهای مسکونی وساختمان های کوچک تاثیر زیادی در صرفه جویی نداشته باشد.
 6.  وزنه تعادل:یکی از اهداف به کارگیری وزنه تعادل انتخاب موتورباقدرت کمتر است،معمولا برای انتخاب وزنه تعادل بالانسی 50درصدی درنظر گرفته میشود.بایدتوجه داشت معمولا کابین درحالت خالی به سنت طبقه احضار حرکت میکندوغالبا کابن کمتراز نصف ظرفیت پراست.درنتیجه میانگین واقعی بار کمتراز50درصدی است،باتوجه به این موارد باید انتخاب نسبت بالانسی به طور مناسب ونه لزوما 50درصدانجام شود.
 7. استفاده ازتجهیزات سبک درساختمان کابین:استفاده از تجهیزات سبک منجربه کاهش بارموتوروافزایش راندمان میشود،کاهش وزن منجربه کاهش انرژی موردنیاز برای دورگیری(acceleration)(acceleration) ودوراندازی(deceleration) میشود.
 8. درها:درهایکی ازتجهیزات مصرف کننده انرژی کننده انرژی هستنندکه پتانسیل خوبی برای کاهش مصرف دارند،استفاده از دربهایی که درزمان اماده به کارنیازبه تغذیه ندارندبه کاهش مصرف کمک میکند.
 9. کیفیت نصب:کیفیت نصب تاثیر مستقیم برمصرف انرژی دارد،به عنوان مثال نصب نامناسب ریل های راهنما منجربه افزایش اصطحکاک شده ودر نتیجه کابین برای حرکت نیازبه انرژی بشتری دارد.
 10. روغن کاری مناسب:ریل وگیربکس باید دارای روغنکاری مناسبی باشند. روش ودوره زمانی بازرسی روغن کاری باید به دقت اجرا شود.روغن کاری سبب کاهش اصطحکاک ودر نتیجه کاهش مصرف انرژی میشود.
 11. بررسی ارتباط چاه اسانسور وساختمان ازلحاظ نوع تهویه .دو کاربرد چاه درسیستم تهویه عبارتند از:
 • الف)انتقال هوای تازه به کابین وچاه  
 •   ب)محل خروج دودحاصل از اتش سوزی

ساده ترین راه برای سیستم تهویه چاه ایجاد یک دریچه بالای ان است،اما این کار باوجودسادگی ،منجربه هدر رفتن گرمای ساختمان میشود.معمولا شرکت های اسانسوری درقبال  اتلاف گرما مسوولییتی نمیپذیرند.طراحان ساختمان ومعماران نیز در رابطه با اتلاف گرما از طریق چاهع احساس مسئولیت نمیکنند. علاوه بران عدم عایق بندی دیواره چاه نیز سبب اتلاف انرژی میشود. پیشنهاد میشود ازتهویه کنترل نشده (ماننددریچه بالا ی چاه)که منجر به اتلاف انرژی گرمایی ساختمان میشود اجتناب شود.

 

 

راهکارهای الکتریکی  که شامل:

1-کنترل ومدیریت پاسخگویی به احضارها:مدیریت پاسخگویی به احضارها برای اسانسورهای تکی وگروهی قابل اجراست به کارگیر روش ها کنترل فازی وشبکه های عصبی درمدیریت پاسخگویی علاوه بر کاهش مصرف تاثیر مستقمی درکاهش زمان انتظار مسافرین دارد.خاموش کردن یادر مدsleep قرار دادن تعدادی از اسانسورها در زمان پیک کاری کم مانند اخرشب یا تعطیلات نیز در این زمینه مفید است.

2- استفاده استفاده ازماژولها یادرایوهای regenerative:با استفاده از ماژول regeneration ذخیره یا تبدیل انرژی برگشتی ازموتور امکان پذیراست در درایوهای معمولی انرژی بازگشتی ازموتور در زمانهای عملکرد ژنراتوری به صورت گرما درمقاومت ترمز brake resistor تلف میشود. البته بازگرداندن انرژی به ساختمان یا شبکه برق باید مطابق با قوانین شرکت های محلی برق انجام شود. میزان صرفه جویی انرژی زمان (حرکت)با استفاده از ماژول regeneration برای اسانسورهای کوچک کمتراز30درصد وبرای اسانسورهای بزرگ به بیش از 40درصد میرسد.

5-استفاده از لامپهای led برای روشنایی:استفاده از این لامپها منجر به کاهش چشمگیر مصرف انرژی میشود،سطوح تیره وناصاف دیواره های کابین سبب جذب نور میشود ولذا برای تامین روشنایی کافی ،نور وانرژی بیشتری نیازاست.

به کار گیری led نسبت به لامپهای هالوژن و فلوراسنت مزایایی دارد که به انها اشاره میشود:

*شفافیت ودرخشندگی بیشتر،افزایش دید،ایمنی وزبایی

*تولید گرمای کمتر

*عدم تولیداشعه uv

*قابلیت چشمک زنی

*مصرف انرژی پایین

*قابلیت تنظیم شدت نور

*عدم نیاز به برق  220v

*طول عمر بالا

*نیاز به سرویس ونگهداری پایین

6)استفاده از ترانسورمر ومنابع تغذیه با راندمان بالا:تغذیه حرارت ولتاژپایین تابلو کنترل ازطریق ترانسفورمرومنابع تغذیه تامیین میشود.این تجهیزات باید بهترین وبا راندمان حداکثری باشند،معمولا درهرتابلوی کنترل حداقل یک یا دوترانسفورمراستفاده میشودکه ولتاژتغذیه مدارات الکترونیکی ومدار ایمنی ازطرق ان تامیین میشود.بهتراست در حالتsleep ورودی ترانسفورمرها در صورت امکان قطع شود.

7)استفاده از تجهیزلت کم مصرف(برای تهویه ،کلیدهاو...)به عنوان مثال برای سیستم تهویه ازموتورهای با راندمان بالا استفاده شود.

8)خاموش کردن روشنایی کابین در زمان استراحت:led  ها میتوانند بدون کاهش عمربارها روشن وخاموش شده یا چشمکزن شوند،خاموش کردن کنترل شده روشنایی کابین علاوه بر سادگی اجرا منجر به کاهش چشمگیر انرژی مصرفی میشود.

9)استفاده از فن اتوماتیک درکابین وخاموش کردن ان:در انتخاب فن باید راندمان ان در نظر گرفته شود.علاوه بران استفاده از سیستم کنترل اتوماتیک (زمان یا کنترل کننده دما)برای کنترل فن منجربه کاهش مصرف میشود.

10)خاموش کردن تجهیزلت در مد sleep وdeep sleep وبه کار گیری مد sleep وdeep sleep :

همانطور که بیان شده مصرف انرژی درحالت اماده به کار تا  80درصدمصرف اسانسور است به کارگیری دو مد sleep  تاثیر زیادیدرکاهش مصرف دارد.در مد sleep  زمان برگشت به حالت کاری کوتاه ودر deep sleep زمان برگشت طولانی است.

11)غیر فعال کردن عناصر وابسته به حرکت نرم وانتخاب سرعت کمتردر موارد غیرضروری:

انتخاب سرعت پایینترمنجر به مصرف کمتر انرژی میشود.همچنین زمانهای دورگیری ودوراندازی بهینه وکوتاه تر علاوه بر کاهش مصرف انرژی منجربه کوتاه تر شدن زمان انتظارنیز میشود.